Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Chemistry
French-Ukrainian Journal of Chemistry
Ukrainian Chemistry Journal
Zurnal Hromatograficnogo tovaristva